مدیریت استراتژیک

مدیریت-استراتژیک-چشم-انداز-ماموریت-هدف-رسالت

  مفاهیم مدیریت استراتژیک

  • مدیریت استراتژیک چیست: داستان پناه بردن دو رییس دو شرکت در یک صنعت به طبیعت و برخورد با خرس ….
  • تعریف مدیریت استراتژیک: هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد.

مراحل مدیریت استراتژیک- فرایند مدیریت استراتژیک دربرگیرنده سه مرحله می باشد: 

  • تدوین استراتژی: مقصود از تدوین استراتژی این است که ماموریت شرکت تعیین شود، عواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید می کنند یا فرصتهایی را بوجود می آورند شناسایی شوند، نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان شناسایی شوند و هدفهای بلند مدت تعیین گردد.
  • اجرای استراتژی: اجرای استراتژی ها ایجاب می کند که سازمان هدف های سالانه در نظر بگیرد، سیاست ها را تعیین کند، در کارکنان انگیزه ایجاد نماید و منابع را به گونه ای تخصیص دهد که استراتژی های تدوین شده به اجرا در آید.
  • ارزیابی استراتژی: در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژی ها آخرین مرحله به حساب می آید. برای ارزیابی استراتژی سه فعالیت عمده انجام می شود، ابتدا بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژی های کنونی قرار گرفته اند، دوم محاسبه و سنجش عملکرد ها و سوم اقدامات اصلاحی.

 

سطوح مدیریت استراتژیک: در یک سازمان بزرگ فعالیت هایی که در زمینه تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی ها انجام می شود در سه سطح از مدیریت انجام می شود: 1- سطح کل شرکت، 2- سطح بخش یا واحد تجاری استراتژیک، 3- سطح وظیفه ای. 

اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک

استراتژیست ها: افرادی هستند که مسئول موفقیت یا شکست سازمان می باشند. استراتژیست ها دارای عنوان های مختلف شغلی هستند مانند مدیر عامل، رییس، مالک، رییس هیات مدیره، مدیر اجرایی و … . در هر سازمان استراتژیست ها عهده دار سه مسئولیت اصلی هستند: ایجاد یک بستر برای تغییر، ایجاد تعهد و احساس مالکیت و ایجاد توازن بین ثبات و نوآوری.

بیانیه های ماموریت: سندی است که یک سازمان را از سایر سازمانهای مشابه متمایز می نماید. ماموریت سازمان نشان دهنده طیف فعالیت، از نظر محصول و بازار می شود. در بیانیه ماموریت پرسشی که پیش روی همه استراتژیست ها وجود دارد این است که ما به چه کاری مشغول هستیم؟

فرصت ها و تهدیدهای خارجی: مقصود از فرصت ها و تهدید های خارجی رویداد ها و روند های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی، قانونی، دولتی فن آوری و رقابتی است که می توانند به میزان زیادی درآینده به سازمان منفعت یا زیان برسانند.

نقاط قوت و ضعف داخلی: این نقاط در زمره فعالیت های قابل کنترل سازمان قرار می گیرندکه سازمان آنها را به شیوه بسیار عالی یا بسیار ضعیف انجام می دهد. آنها در سایه فعالیت های مدیریتی، بازاریابی و امور مالی، تولید، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعات رایانه ای بوجود می آیند. 

هدف های بلند مدت: می توان هدفهای بلند مدت را بصورت نتیجه های خاصی که سازمان می کوشد در تمامی ماموریت خود بدست آورد، تعریف کرد. مقصود از دوره بلند مدت، دوره ای است که بیش از یک سال باشد. این اهداف به سازمان کمک می کنند ارزیابی ها را انجام دهد، هم افزایی کند، اولویت ها را تعیین نماید، امور را هماهنگ و برای برنامه ریزی، سازماندهی، ایجاد انگیزه در کارکنان و کنترل فعالیت های به شیوه ای اثر بخش عمل نمایند.

استراتژی ها: ابزاری هستند که سازمان می تواند بدان وسیله به اهداف بلند مدت خود دست یابد.

هدف های سالیانه: هدف های کوتاه مدت هستند که شرکت برای رسیدن به هدف های بلند مدت باید به آنها دست یابد. این اهداف مانند هدف های بلند مدت باید قابل سنجش، بصورت کمی، چالشگر، واقعی، سازگار با سایر هدفها و اولویت بندی شده باشند.

سیاست ها: سیاست ابزاری است که بدان وسیله می توان به هدف های سالانه دست یافت. مقصود از سیاست مقررات و رویه هایی است که شرکت برای دستیابی به هدف های اعلان شده رعایت می کند.

آخرین مقالات

Special offers

Custom Transport
Solutions

Complex logistic solutions for your business

View details

Warehousing & Storage
Services

Careful storage of your goods

View details